shape

KVKK Aydınlatma Metni

CAVAURA ARGE YAZILIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN KATILIMCI AYDINLATMA METNİ

Cavaura Arge Yazılım Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi (“Cavaura”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, hizmet ve ticari ilişkiniz nedeniyle Şirketimize sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen birtakım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Kayıt Sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

1.VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Kanun uyarınca İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 67842 sicil numarası ile kayıtlı, 2030347632 vergi kimlik numaralı “19 Mayıs Mah. Turaboğlu Sok. Sümko Sitesi Blok No: 5b/5 Kadıköy/İSTANBUL” adresinde faaliyet gösteren Cavaura Arge Yazılım Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Veri Sorumlusu’dur.

2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Cavaura; toplanan kişisel verilerinizi, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu olduğu hallerde, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlemektedir.

Diğer bir ifadeyle; toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen, “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” temel ilkelerine uygun olarak Cavaura tarafından işlenmektedir.

Kanun’un 5/1. maddesinde öngörülen; ‘’Açık rızanın alınması’’, Kanun’un 5/2. Maddesinde öngörülen;

a) “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,

c) “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,

ç) “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,

  e) “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”,

   f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

işleme şartına dayalı olarak,

 • Eğitim içeriği ve süreçleriyle ilgili bilgilendirilme ve tanıtımın yapılması bu amaçla elektronik iletişim araçları vasıtasıyla iletişim kurulması, elektronik ticari iletilerin gönderilmesi,
 • Eğitime katılım için kayıt ve sözleşme süreçlerinin yönetilmesi, gerekli organizasyonların yapılması (Ad - soyad, T.C. kimlik numarası, önlü arkalı kimlik fotokopisi, cep telefonu numarası, e-posta adresi, öğrenim durumu, meslek, kayıtlı olduğu program adı, kursiyer eğitim bilgileri, diploma / mezuniyet belgesi fotokopisi veya e-devletten barkodlu / karekodlu olarak indirilen diploma / mezuniyet belgesi, sorumlu müdür başvuruları için asgari 3 yıllık deneyimi tevsik eden kalibrasyon raporları, banka hesap bilgisi ile IBAN numarası, varsa vergi numarası ve vergi dairesi bilgisi, gerçek kişi firma bilgisi gibi bilgilerin toplanması ve işlenmesi.),
 • Eğitime katılım durumunuzun takip edilmesi,
 • Eğitimin sonunda düzenlenen katılım belgesi, başarı belgesi ile sertifikanın düzenlenmesi ve teslim edilmesi süreçlerinin yönetilmesi,
 • Güncel eğitim programlarının tanıtılması, ihtiyaç duyulan programların belirlenmesi,
 • Eğitim bedeli ödeme süreçlerinin yönetilmesi, fatura düzenlenmesi ve süreçlerin yürütülmesi, gerektiğinde ücret iadesinin gerçekleştirilmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Size sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla eğitim hizmeti almanızı takiben memnuniyetin ölçülmesini sağlamak, analiz etmek ve verilerinizin saklanması,
 • Cavaura’yı ve Cavaura’nın organize ettiği eğitim programlarını tanıtmak amacıyla katılımcılara ait görsel ve işitsel kayıtların www.cavaura.com internet adreslerinde ve Cavaura’nın sosyal medya hesaplarında yayınlanması,
 • Hizmetlere ilişkin soru veya şikâyetlerin değerlendirilmesi ve yanıtlanması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli incelemelerin yapılması,
 • Cavaura’ya ait www.cavaura.com internet sitesine üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ile buna ilişkin kayıtların tutulması,
 • Veri sahibinin site üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve sitesinin işleyişinin iyileştirilmesi,
 • Cavaura tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Cavaura ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari/iş güvenliğinin temini ile Cavaura’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi,
 • İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması,
 • Kurumsal itibar yönetimi, şirket insan kaynakları politikalarının yürütülmesi ve medya iletişimi, bilgi güvenliği yönetimi hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, denetimi ile müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • 6698 sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması

amaçlarıyla işlenecek olup; verinin saklanması için gereken amaç ortadan kalktığında ve herhangi bir hukuki yükümlülük yahut kanuni zorunluluk gereğince saklanması gerekmediğinde kişisel veriler 6698 sayılı Kanun ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile bilahare bir mevzuat

 

hükmü vazedilirse ilgili hükümler ve Cavaura’nın Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası da dikkate alınarak imha edilecektir.

3.İŞLENEN     KİŞİSEL     VERİLERİN     KİMLERE     VE     HANGİ     AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar dahilinde ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla; resmi merciler, yargı mercileri ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere, bağlı ortaklık ve iştiraklerimize (yalnızca anonim olarak), iş ortaklarımıza (yalnızca anonim olarak), yatırımcılarımıza (yalnızca anonim olarak), ifa yardımcılarımız (yalnızca anonim olarak), çalışanlarımız (yalnızca anonim olarak), yöneticilerimiz ve tedarikçilerimize (yalnızca anonim olarak), hissedarlarımıza (yalnızca anonim olarak), bankalara, finans kuruluşlarına, avukatlara, denetçilere, danışmanlara ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere, www.cavaura.com ’un tanıtım ve pazarlama hususlarında çalıştığı reklam firmalarına, tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde yazılı amaçlar ile sınırlı olmak üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.

4.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2 maddesinde yer alan i) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ii) Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hallerine dayanılarak; başvuru formu   doldurulması,    sözleşme    imzalanması    gibi    otomatik    olmayan    yöntemler    ile www.cavaura.com internet sitesi veya şirketimiz çalışanlarının kurumsal e-posta adreslerine e-posta gönderilmesi gibi otomatik ya da kısmen otomatik olan veya otomatik olmayan yöntemlerle, doğrudan sözlü veya yazılı olarak departmana bilgi iletilmesi, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri edinme yöntemleriyle toplanabilir.

5.VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman Cavaura’ya başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel    verilerinizin    işlenme    amacını    ve    bunların    amacına    uygun    kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “19 Mayıs Mah. Turaboğlu Sok. Sümko Sitesi Blok No: 5b/5 Kadıköy/İSTANBUL” şeklindeki şirket adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra info@cavaura.com iletebilirsiniz. Şirketimiz bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, 10 (on) sayfaya kadar ücret almadan; 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için KVK Kurulu tarafından tarifede belirlenen ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Cavaura tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Cavaura tarafından reddedilecektir.

6.ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN TOPLANAN VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince, ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanmakta ve sonrasında Kanun’un 7. maddesine uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,

CAVAURA ARGE YAZILIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.

shape

Bizimle İletişime Geçin!

screenshot